ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Το Γραφείο BERTSATOS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ λόγω της πολύχρονης και πολύπλευρης ενασχόλησης του με το σύνολο των φάσεων υλοποίησης ενός τεχνικού έργου (προγραμματισμός - μελέτη – επίβλεψη – έλεγχος κατασκευής), είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που αφορούν στην κοστολόγηση και στην δημοπράτηση παντός είδους τεχνικού έργου του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, με πλήρη προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες και στις απαιτήσεις κάθε έργου.
Κατά την εκπόνηση των τευχών δημοπράτησης λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες κάθε φορά Κανονιστικές Διατάξεις, τα Πρότυπα Τεύχη και Τιμολόγια, οι απαιτήσεις των Υπηρεσιών σε συνδυασμό με το ποσό της διατιθέμενης πίστωσης και την συνεργασία των Μελετητών.
Παράλληλα με τα παραπάνω συμπληρώνεται ο φάκελος δημοπράτησης με όλα τα απαιτούμενα από την Νομοθεσία λοιπά τεύχη, όπως αυτά ισχύουν και απαιτούνται κάθε φορά για τα Δημόσια Έργα. Στην περίπτωση ιδιωτικών έργων, τα απαιτούμενα τεύχη προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του φορέα εκτέλεσης του έργου.
Ειδικότερα, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό το Γραφείο αναλαμβάνει :

  • Την σύνταξη αναλυτικών προμετρήσεων για κάθε είδος προβλεπόμενης εργασίας.
  • Την σύνταξη Περιγραφικών ή Αναλυτικών κατά περίπτωση Τιμολογίων.
  • Την κοστολόγηση των εργασιών.
  • Την σύνταξη του προϋπολογισμό του έργου
  • Την σύνταξη των Τεχνικών Προδιαγραφών για τα προβλεπόμενα είδη εργασιών και υλικών.
  • Την σύνταξη των Συγγραφών Υποχρεώσεων.
  • Την σύνταξη των Διακηρύξεων Δημοπρασίας.
  • Την σύνταξη των Συμβάσεων εκτέλεσης έργων.