ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ

Το Γραφείο BERTSATOS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ σε συνεργασία με εξειδικευμένους κατά περίπτωση και είδος έργου συνεργάτες Πανεπιστημιακού επιπέδου, αναλαμβάνει :

  • Την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών παντός είδους και χρήσης έργων (κατοικιών, κτιρίων γραφείων, κτιρίων εκπαίδευσης κλπ.).
  • Την εκπόνηση μελετών που αφορούν στην αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων και μνημείων.
  • Την εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε συνεργασία με εξειδικευμένους μελετητές (συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, κλιματισμού κλπ.).
  • Την κοστολόγηση των έργων.
  • Την επίβλεψη των εργασιών κατασκευής των έργων.
  • Τον χρονικό προγραμματισμό και την οικονομική παρακολούθηση της κατασκευής.
  • Την τεχνική και οικονομική διαχείριση της υλοποίησης της κατασκευής.
  • Την νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες.
  • Την έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών.