ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Το Γραφείο BERTSATOS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ παρέχει εξειδικευμένες τεχνικές συμβουλές για τον προγραμματισμό, την μελέτη, την εφαρμογή των βέλτιστων από τεχνοοικονομικής και ενεργειακής πλευράς λύσεων, την υλοποίηση της κατασκευής και τέλος την παραλαβή για χρήση, παντός είδους τεχνικού έργου.
Ειδικότερα, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό το Γραφείο αναλαμβάνει :

  • Τον καθορισμό και την οργάνωση των απαιτήσεων που κάθε έργο παρουσιάζει λόγω των ιδιαιτεροτήτων του (κτιριολογικές, λειτουργικές, αισθητικές, ιστορικές, διαδικαστικές κλπ.) .
  • Την εφαρμογή λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε έργου.
  • Την εκτίμηση του κόστους κατασκευής.
  • Την διαδικασία της ανάθεσης της εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών.
  • Την εποπτεία των εκπονούμενων μελετών αναφορικά με την πληρότητα τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε συνδυασμό με την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών.
  • Την τεχνική και οικονομική επεξεργασία των μελετών.
  • Την διαδικασία σύνταξης των απαιτούμενων τευχών δημοπράτησης του έργου.
  • Την διαδικαστική υποστήριξη κατά την φάση δημοπράτησης του έργου.
  • Την εποπτεία της παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου και την πιστή εφαρμογή των μελετών και προδιαγραφών με στόχο τον αυστηρό ποιοτικό έλεγχο.
  • Την παραλαβή του έργου και την πιστοποίηση της εφαρμογής των συμβατικών υποχρεώσεων.